Aan die lede van Sanlam Beperk Ons het die finansiële jaarstate en die Groep finansiële jaarstate van Sanlam Beperk geoudit. Hierdie finansiële state bestaan uit die Direkteursverslag, die Balansstaat soos op 31 Desember 2006, die Inkomstestaat, die Staat van Veranderings in Ekwiteit en die Kontantvloeistaat vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, ’n opsomming van beduidende rekeningkundige beleid en ander verduidelikende bladsye, soos uiteengesit op bladsye 167 tot 285. Direkteure se verantwoordelikheid vir die finansiële state Die maatskappy se direkteure is verantwoordelik vir die opstel en redelike voorstelling van hierdie finansiële state ooreenkomstig Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde, en op die wyse wat deur die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis word. Hierdie verantwoordelikheid sluit in: die ontwerp, implementering en instandhouding van interne beheer relevant tot die opstel en redelike voorstelling van finansiële state wat vry is van wesenlike wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute; die selektering en toepassing van toepaslike rekeningkundige beleid; en die maak van rekeningkundige ramings wat in die omstandighede redelik is. Ouditeur se verantwoordelikheid Dit is ons verantwoordelikheid om op grond van ons oudit ’n mening oor hierdie finansiële state uit te spreek. Ons het ons oudit ooreenkomstig Internasionale Ouditstandaarde uitgevoer. Daardie standaarde vereis dat ons voldoen aan etiese vereistes en die oudit beplan en uitvoer om redelike gerusstelling te verkry of die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstelling. ’n Oudit behels die uitvoering van prosedures om ouditbewyse te verkry oor die bedrae en openbaarmaking in die finansiële state. Die prosedures wat geselekteer word hang af van die ouditeur se oordeel, insluitend die beoordeling van die risiko’s van wesenlike wanvoorstelling van die finansiële state, hetsy weens bedrog of foute. Tydens daardie risikobeoordeling oorweeg die ouditeur interne beheer relevant tot die entiteit se opstel en redelike voorstelling van die finansiële state, ten einde ouditprosedures te ontwerp wat in die omstandighede toepaslik is, maar nie met die doel om ’n mening uit te spreek oor die effektiwiteit van die entiteit se interne beheer nie. ’n Oudit sluit ook ’n evaluering van die toepaslikheid van rekeningkundige beleid wat gebruik is en die redelikheid van rekeningkundige ramings wat deur die direkteure gemaak is in, asook ’n evaluering van die algehele voorstelling van die finansiële state. Ons glo dat die ouditbewyse wat ons verkry het, toereikend en toepaslik is om ’n grondslag vir ons ouditmening te bied. Mening Na ons mening is die finansiële jaarstate, in alle wesenlike opsigte, ’n redelike aanbieding van die finansiële stand van die maatskappy en die Groep op 31 Desember 2006, en van die maatskappy en die Groep se finansiële prestasie en kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, ooreenkomstig Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde en op die wyse wat deur die Maatskappywet van Suid-Afrika vereis word. Ernst & Young Geregistreerde Ouditeure Ing. Geregistreerde Ouditeur Kaapstad 7 Maart 2007 Verslag van die Onafhanklike Ouditeure